Een richtinggevend plan om Jeugd-participatie in Kerkrade te stimuleren en vorm te geven

World Wide Web (WWW): bekend onderdeel van Internet, vooral vanwege de mogelijkheid om in ieder document directe verwijzingen op te nemen naar -in principe- alle andere documenten op het web ('hyperlinks'), en vanwege de vele grafische mogelijkhedenE-zine: 'electronisch magazine', een soort nieuwsbrief per e-mail waarop men zich kan abonneren
e-mail: electronische post, die via het Internet verstuurd wordthomepage: 'eigen' plek voor een particulier of organisatie op het WWW, waar teksten, afbeeldingen, animaties en geluiden beschikbaar gesteld kunnen worden die wereldwijd toegankelijk zijnChatten: via Internet online 'praten' met ťťn of (veel) meer andere computergebruikers door het intikken van (korte) zinnetjes in een bepaald programma.Online: term die aangeeft dat een computer een open verbinding heeft (meestal via telefoonlijn) met een andere computer, bijv. een Internetserver.

(als er geen verbinding is heet dat 'offline')


server: centrale computer die informatie aanbiedt t.b.v. de gebruikers van andere computers, die bijv. via de telefoonlijn met de server contact kunnen leggen. Het Internet zelf bestaat uit vele tienduizenden servers, die onderling ook met elkaar verbonden zijn.digibeet: iemand die helemaal niet met computers kan omgaan

De Toekomst begint... Vandaag!

Inleiding

Dit plan dient gelezen te worden als een richtinggevend instrument ten behoeve van een proces dat zich de komende jaren dient te ontwikkelen. Aktiviteiten die zich richten op informatie en communicatie met, door en voor jeugd zullen geregeld bijgestuurd dienen te worden. Enerzijds door de eigen inbreng van het -nog te werven- jonge kader, dat gaandeweg steeds deskundiger zal worden, anderzijds door technische ontwikkelingen die niet altijd gemakkelijk voorspelbaar zijn. En natuurlijk door de jeugd zelf, die in toenemende mate invloed dient te gaan uitoefenen op zowel het politieke als vooral ook het algemeen maatschappelijke vlak.

Algemeen

Binnen de stuurgroep Jeugdbeleid is groen licht gegeven voor een project Jeugdparticipatie dat bestaat uit drie hoofdonderdelen: de uitgave van een KinderKrant en een JongerenKrant en het implementeren van Internet op diverse plekken binnen het Jeugd- en Jongerenwerk, om te beginnen in de jongerencentra. Dit plan geeft op hoofdlijnen aan op welke wijze deze onderdelen gerealiseerd zullen worden.

Doelstelling

Het opzetten van een lokale informatie- en communicatiestructuur met een 'mix' van oude en nieuwe media, specifiek gericht op jeugd. Het gebruik van deze media dient kinderen en jongeren te stimuleren om na te denken over hun positie in de (lokale) gemeenschap en hier aktief in te gaan participeren.

CoŲrdinatie

De coŲrdinatie ligt in handen van (een beroepskracht van) de stichting Kiosk. De coŲrdinator draagt zorg voor het aansturen van de diverse onderdelen, de voortgang waaronder het tijdig verschijnen van de twee kranten, de afstemming tussen de diverse onderdelen en het mee-voeren van de eindredactie van de kranten. Daarnaast heeft de coŲrdinator een initiŽrende rol in de werving en deskundigheidsbevordering van de (vrijwillige) kaderleden en in het opzetten van een financieringsystematiek waardoor de diverse onderdelen in 2001 financieel zo zelfstandig mogelijk kunnen draaien.

KinderKrant

Doelgroep: Alle Kerkraadse basisscholieren

Verspreiding: Via de Kerkraadse basisscholen

Frequentie: 8x per jaar

Vorm: A4-formaat, 8 pagina's, twee-kleurendruk, vrolijke krantenstijl, daarnaast (z.s.m.) een digitale uitgave op Internet*

Inhoud: Breed, informatief, opiniŽrend, lokaal gericht maar wel -indien van toepassing- vanuit een bredere maatschappelijke context. Het lokale aspect is erg belangrijk om de krant een meerwaarde te geven ten opzichte van andere jeugdmedia, alsook om de band met de eigen woonomgeving te versterken.

Organisatie: Een vaste redactie, die bestaat uit (maximaal 10) kinderen uit de doelgroep, samen met enkele (max. 3) volwassenen. Deze redactie bepaalt de inhoud, trekt erop uit om verslag te leggen van relevante gebeurtenissen en schrijft artikelen. De KinderKrant dient nadrukkelijk een medium voor en door kinderen te worden. De meerderjarige redactieleden hebben louter een ondersteunende rol. Zij dienen de kinderen positief te stimuleren om hun eigen richting te bepalen, hen wegwijs te maken in de wereld rondom een krant, en de inhoudelijke en tekstuele kwaliteit alsook de 'deadlines' te bewaken. Naast deze vaste redactie kan er gebruik gemaakt worden van 'free-lancers', oftewel kinderen die incidenteel stukjes schrijven en kunnen derden ten allen tijde kopij aanleveren die -ter beoordeling van de vaste redactie- al dan niet gepubliceerd wordt.

JongerenKrant

Doelgroep: Tieners en jongeren van 12-18(20) jaar

Verspreiding: Via middelbare scholen, Jongerencentra, Bibliotheek en evt. straatgroepen

Frequentie: 4 - 6 x per jaar

Vorm: A4-formaat, 16 pagina's, twee-kleurendruk, aantrekkelijke eigentijdse vormgeving en daarnaast (z.s.m.) een digitale uitgave op Internet *

Inhoud: Breed, informatief, opiniŽrend, lokaal gericht vanuit een brede maatschappelijke context; Artikelen, rubrieken, foto's, interviews en columns.

Organisatie: Grotendeels vergelijkbaar met de KinderKrant, dus een vaste redactie die grotendeels bestaat uit de doelgroep, met evt. enkele 'free-lancers' en plaatsing van relevante kopij door derden. Bij de JongerenKrant dienen de volwassenen nog minder inhoudelijke inbreng te hebben dan bij de KinderKrant.

*De Internet-component van beide kranten

Organisatorisch zal het lastig zijn de verschijningsfrequentie van zowel de Kinder- als de JongerenKrant hoger te maken dan genoemd. Dit betekent dat de aktualiteitswaarde van de papieren uitgaven gering is. Hierin ligt een belangrijke reden om -zo snel als mogelijk, want de prioriteit ligt voorlopig nog bij de papieren uitgave- te starten met een digitale uitgave van de kranten op het World Wide Web (Internet). Dit zal de mogelijkheid bieden om tussen de papieren uitgaven door toch teksten en foto's te publiceren. Door de vrijwel onbeperkte opslagmogelijkheden van computers, is er ook geen beperking in aantallen pagina's, en kan er tevens een uitgebreid archief aangelegd worden. Daarnaast kan er een zgn. e-zine aan gekoppeld worden en kan er geŽxperimenteerd worden met andere -interactieve- mogelijkheden van het Internet.

Randvoorwaarden t.b.v. de beide jeugdkranten

 • De belangrijkste randvoorwaarde zijn enthousiaste mensen -vnl. jeugdigen dus- die de kranten moeten gaan samenstellen. Voor beide kranten zijn er al enkele geÔnteresseerden beschikbaar. Zodra de overige randvoorwaarden (op korte termijn) beschikbaar (kunnen) zijn, zal begonnen worden met werving van nieuwe redactieleden en voorbereidingen voor de eerste uitgaven. Deze eerste uitgaven zullen tevens een wervend karakter hebben.
 • Hard- en software om teksten en afbeeldingen te verwerken, de opmaak te kunnen realiseren en over Internet-faciliteiten te beschikken. Eťn moderne PC is dan nodig, en bij voorkeur ook enkele oudere PC's voor de meer eenvoudige taken zoals tekstverwerking. Onder hardware valt trouwens ook (eenvoudige) foto-apparatuur. Van deze faciliteiten zal door beide redacties gezamenlijk gebruik worden gemaakt.
 • Een geschikte accommodatie waar zowel de benodigde apparatuur gebruikt kan worden alsook redactie-bijeenkomsten kunnen plaatsvinden (accommodatie is beschikbaar bij Kiosk)
 • Voldoende financiŽle middelen om gedurende langere tijd (2 jaar) verzekerd te zijn van de druk van de kranten.
 • 'Werkbudget' o.a. t.b.v. onkostenvergoedingen voor de vrijwillige medewerkers.
 • Voldoende tijd (uren) voor de coŲrdinatie

Internet in de jongerencentra

Door het creŽren van Internet-faciliteiten in de Jongerencentra wordt de toegang tot dit belangrijke nieuwe medium voor jongeren vergroot. Met name de huidige generatie van 16 jaar en ouder zal hiervan profijt hebben, omdat zij net te laat is om via het onderwijs met moderne media in aanraking te komen. Daarnaast zal het voor de jongerencentra zelf een positieve profilering betekenen, met als gevolg een te verwachten vergroting van het bezoekersaantal en een verbreding van de bezoekersgroep.

De opzet gaat uit van een experiment dat zich als een inktvlek dient uit te breiden, op diverse wijzen:

 • De deskundigheid ten aanzien van het gebruik van Internet zal groeien. In eerste instantie bij het kader van de Jongerencentra. Dit kader zal gestimuleerd worden om zelf een aktieve rol te spelen bij het deskundiger gebruik door bezoekers van de Jongerencentra.
 • Het aantal mensen dat -vanuit een Jongerencentrum of een aktiviteitengroep- geÔnteresseerd raakt in het medium zal toenemen. Aktieve stimulansen zullen nieuwe aktiviteitengroepen gaan opleveren van jongeren die zich op diverse wijzen profileren op en met het Internet.

Het aanbieden van Internettoegang is in eerste instantie voldoende om medewerkers en bezoekers van jongerencentra kennis te laten maken met het medium. Daarnaast zullen natuurlijk ook de vele mogelijkheden van Internet gebruikt gaan worden. Denk hierbij aan de volgende zaken op de korte en de (middel-)lange termijn:

 • versturen van eenvoudige nieuwsbrieven per email aan abonnees
 • homepages van en door jongerencentra (of een gezamenlijk 'virtueel' jongerencentrum)
 • chatsessies met (buitenlandse) jongerengroepen
 • forums of discussiegroepen rondom bepaalde relevante onderwerpen
 • korte enquÍtes die 'online' ingevuld kunnen worden
 • muzikale aktiviteiten (een lokaal (pop-)radiostation is technisch gesproken een reŽle mogelijkheid)

Randvoorwaarden t.b.v. Internet in de Jongerencentra

 • PC's met Internetfaciliteiten in de jongerencentra
 • per jongerencentrum een abonnement bij een Internetprovider
 • basisafspraken omtrent het beheer van deze apparatuur
 • ter stimulering wordt het gebruik gedurende enkele maanden gratis aangeboden
 • aktiviteiten om de deskundigheid van kader te bevorderen

Samenwerking

Bibliotheek

Met de Openbare Bibliotheek Kerkrade zijn gesprekken gevoerd over mogelijke samenwerking rondom het Internet-project. Belangrijkste uitkomst van deze gesprekken is de afspraak dat Kiosk jongeren zal stimuleren deel te nemen aan de trainingen die de Bibliotheek verzorgt t.a.v. Internetgebruik. Dit kan reeds op korte termijn plaatsvinden. Op de wat langere termijn kan gedacht worden aan zaken zoals het gezamenlijk beheren van een zgn. server.

Gemeente

De gemeente heeft zelf veel belang bij aktiviteiten in het kader van Jeugdparticipatie. Enerzijds vanwege de preventieve kanten van de te stimuleren maatschappelijke participatie, anderzijds ten aanzien van de inbreng van kinderen en jongeren in de meer politiek gerichte participatie. Daarom is het van belang de gemeente als blijvende samenwerkingspartner te zien. Natuurlijk kan de gemeente de diverse media ook gebruiken om zelf informatie bij de doelgroep terecht te laten komen. Maar daarnaast zal de gemeente de ervaringen die de komende tijd worden opgedaan ook kunnen gebruiken om de dialoog met de -in dit geval minderjarige- burgers te verbeteren en verder inhoud te geven. Zo kan er -bijvoorbeeld- over enige tijd een 'digitaal debat' -in nader te bepalen vorm- georganiseerd worden.

Onderwijs

De scholen zijn de meest aangewezen plekken om de beide Jeugdkranten te verspreiden en vormen in die zin al een samenwerkingspartner. Maar ook op andere terreinen kunnen er op de middellange termijn nuttige samenwerkingsvormen ontstaan. De beide Krantenredacties zouden klassen kunnen uitdagen zich als 'klas van de maand' te presenteren, met een bepaalde sociale of maatschappelijke actie. Ook is het zeer wel denkbaar dat de KinderKrant een rol gaat spelen binnen taalstimuleringsprojecten.

Tenslotte is er veel te doen rondom de rol van computers in het onderwijs. Kinderen en jongeren die via het jeugdwerk ervaringen opdoen met computers en Internet, zullen daar op school profijt van hebben en andersom. Deze ervaringen staan niet op zichzelf en kunnen aangewend worden om verdere samenwerkingsprojecten op te zetten. De digitale versies van de jeugdkranten kunnen dan aangewend worden om -vanuit de invalshoek jeugdparticipatie- aan te sluiten bij projecten die vanuit het onderwijs opgezet worden. Bij het 'schooladoptieplan', waar de politie binnen de scholen o.a. voorlichting geeft over vandalisme en criminaliteit, zou in de digitale KinderKrant een 'online-forum' ingesteld kunnen worden, waar kinderen hun ideeŽn en ervaringen rondom dit onderwerp op lokaal niveau kunnen uitwisselen.

Overig

Verwacht mag worden dat, naarmate de tijd vordert, er kinderen, jongeren of kaderleden met nieuwe ideeŽn komen die in het kader van jeugdparticipatie uitgewerkt kunnen worden. Dit kan ook nieuwe samenwerkingsverbanden opleveren, bijvoorbeeld met plaatselijke verenigingen of met jeugdwerkinstellingen uit buurgemeenten. Een project zoals in dit stuk beschreven, biedt de ruimte om flexibel om te kunnen gaan met nieuwe, goede ideeŽn. Daarmee biedt het tevens de ruimte om dat te doen wat de bedoeling is: de jeugd zelf te laten ontdekken wat ze wil en kan!

Tenslotte

De wereld verandert sneller dan ooit. De samenleving is de afgelopen 25 jaar op allerlei terreinen ingewikkelder geworden. Het industriŽle tijdperk is voorbij. Dit was de periode waarin menselijke spierkracht -t.w. arbeiders die vaak levenslang bij een bedrijf werkten- de belangrijkste economische factor vormde. We leven nu in het begin van het informatietijdperk, waarin de dienstverlenende beroepen de belangrijkste economische pijlers vormen.

Dit is ook een tijdperk, waarvan verwacht mag worden dat binnen afzienbare termijn digibeten een vergelijkbare maatschappelijke positie hebben als analfabeten dat nu al hebben.

Daarbij is op allerlei terreinen het aantal keuzemogelijkheden verveelvoudigd. Denk dan natuurlijk aan de enorme informatiestromen, maar ook aan bijvoorbeeld de vele vormen van vrije-tijdsbesteding, de grote keuze aan vergelijkbare produkten in bijna iedere winkel en de vele mogelijkheden tot beroepskeuze. Dit soort ontwikkelingen vraagt van burgers in toenemende mate geheel andere (sociale) vaardigheden dan pakweg 40 jaar geleden, toen er binnen de beschreven voorbeelden vaak weinig of niets te kiezen viel.

Het is schier onmogelijk te voorspellen welk effect dit soort ontwikkelingen zullen hebben op de lange termijn. Zeker is echter dat ze niet aan Kerkrade voorbij zullen gaan. Daarom is het belangrijk dat de Kerkraadse burgers -en met name de jonge burgers- goed voorbereid worden om voor zichzelf een goede positie te kunnen verwerven in die snel veranderende wereld. Het project Jeugdparticipatie zal een bijdrage leveren aan het vergroten van inzichten over de rol van de jonge Kerkradenaar, zowel binnen de lokale gemeenschap alsook in meer algemene zin in de wereld. Een wereld, waarin de huidige generatie jongeren over 25 jaar ůůk de belangrijkste maatschappelijke posten zullen bekleden. Want, hoe clichťmatig ook, de jeugd heeft de toekomst. Een toekomst die onvoorspelbaarder -maar ook uitdagender- is dan ooit tevoren. Een toekomst waarin ook alle huidige volwassenen nog oud willen worden. Een toekomst dus die door volwassenen en jeugdigen samen vormgegeven dient te worden. En die toekomst, die begint... eigenlijk al vandaag!

Paul Augenbroe
November 1998